PRIVACYVERKLARING THINK 

In deze privacyverklaring geven we je graag meer informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Natuurlijk gaan we er zorgvuldig mee om, verwerken we niet meer gegevens dan we nodig hebben en verwerken we jouw persoonsgegevens volledig volgens de regels van de AVG. 

Deze persoonsgegevens verwerken we van je. 

We verwerken met name persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt. Jij weet dus precies welke persoonsgegevens dat zijn. 

Voor de uitvoering van onze overeenkomst en om onze producten en/of diensten aan je te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat we een aantal persoonsgegevens van je ontvangen. Zonder deze gegevens kunnen we helaas niet leveren. Het is daarom noodzakelijk dat je deze gegevens tijdig aan ons verstrekt en je goed hebt gecontroleerd of ze kloppen. Het is voor ons daarom ook een noodzakelijke verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Het gaat om de volgende gegevens 

- Voor- en Achternaam

- Adres

- E-mailadres

- Telefoonnummer

- Gebruikersnaam en wachtwoord

Soms verkrijgen we ook persoonsgegevens van jou van derden, halen we ze uit openbare bronnen of genereren we de persoonsgegevens zelf. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn:

- IP-adres

- Gegevens uit openbare bronnen, zoals sociale media

Deze persoonsgegevens verkrijgen we uit de volgende bronnen:

Soms geven derden ons jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat wij als verwerker worden ingeschakeld of een opdracht voor deze derde uitvoeren of vanwege een andere gerechtvaardigd doel. Als daar in een specifieke situatie sprake van is, zullen wij of deze derde jou daarvan op de hoogte stellen als dat redelijkerwijs mogelijk is. Op dit moment zijn deze derden in elk geval:

- Opdrachtgevers 

Jouw persoonsgegevens mogen we ook gebruiken om een profiel van je te maken. Zo kunnen we beter inschatten wie je bent, wat je nodig hebt en hoe we je het beste kunnen helpen. 

Dit doen we met jouw persoonsgegevens 

We mogen je persoonsgegevens alleen verwerken als dat nodig is om een gerechtvaardigd doel te bereiken en we daar een goede grondslag voor hebben. 

We verwerken jouw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden: 

Met jouw toestemming om je onze nieuwsbrief te sturen. Wanneer jij je toestemming hebt ingetrokken ontvang je geen nieuwsbrieven meer. We verwijderen je gegevens uit ons nieuwsbriefbestand binnen 30 dagen. Het kan ook zijn dat we je service mails sturen om aan onze overeenkomst te voldoen of omdat het in ons gerechtvaardigd belang is. We bewaren je gegevens voor dit doel zolang als dat nodig is en verwijderen het daarna binnen 90 dagen. 

Als jij contact met ons opneemt, is het toch wel fijn als we kunnen reageren en dus wat persoonsgegevens hebben. Deze gegevens hebben we in ons gerechtvaardigd belang verwerkt en verwijderen we binnen twee jaar na ons laatste contactmoment. 

Als je een offerte bij ons hebt opgevraagd, verwerken we daarvoor de door jou opgegeven gegevens en informatie om je die offerte te kunnen sturen. Ga je vervolgens geen overeenkomst met ons aan en hebben we geen contact meer, dan verwijderen we je gegevens weer binnen twee jaar. 

Om aan de overeenkomst te kunnen voldoen om diensten of producten aan je te kunnen leveren hebben we bepaalde gegevens nodig. Deze verwerken we in elk geval voor de duur van de overeenkomst en tot maximaal vijf jaar daarna. 

Nadat je een product of dienst van ons hebt afgenomen versturen we een factuur. Daar komen ook persoonsgegevens op voor. We zijn wettelijk verplicht deze tenminste zeven boekjaren te bewaren. 

Je hebt bij ons een account dat je gedeeltelijk zelf kunt beheren. Dit is meestal om aan een overeenkomst te kunnen voldoen of je hebt er toestemming voor gegeven of het is in ons gerechtvaardigd belang om voor dit doel jouw persoonsgegevens te verwerken. Sommige gegevens in je account kun je zelf beheren. Wanneer je deze verwijderd, verwerken ook wij deze gegevens niet meer voor je account. Verder verwerken we je persoonsgegevens in je account tot maximaal vijf jaar na het einde van de overeenkomst waarvoor het account nodig was of tot vijf jaar na het verwijderen van het account, afhankelijk van welk moment later valt. 

In ons gerechtvaardigd belang zullen we je soms aanbiedingen sturen of ontvang je andere direct marketing van ons. Hier mag je op elk moment bezwaar tegen maken. Voor dit doel verwerken we je persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar. 

Wij willen graag laten zien wat we voor onze klanten betekend hebben en welk werk we doen en leveren en aan welke (soort) personen, bedrijven en organisaties we dat doen. Daarom laten we dat graag zien in ons portfolio op onze website, op social media en andere promotionele- of reclame-uitingen. Dit is in ons gerechtvaardigd belang. 

Het is nodig dat we onze website beveiligen, en bijvoorbeeld hacks en aanvallen tegengaan en geen onbevoegden toegang geven tot accounts of afgeschermde delen van onze website. Soms is het nodig dat we daarvoor ook persoonsgegevens, zoals IP-adressen verwerken. Dit is in ons gerechtvaardigd belang en we bewaren de persoonsgegevens maximaal een jaar. 

Toestemming 

Voor sommige van deze doeleinden vragen we eerst jouw uitdrukkelijke toestemming. Je hebt dan ook het recht om op elk moment je toestemming weer in te trekken. Dat kun je doen door ons een e-mail te sturen naar info@think-online.nl. De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft geldig tot je ons deze e-mail hebt gestuurd. 

Gerechtvaardigd belang 

Vaak hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken. Dat wil zeggen dat we zowel naar jouw privacybelang hebben gekeken, maar ook onze eigen, meestal commerciële belangen, hebben meegewogen. We verwerken je persoonsgegevens daarom ook alleen als dat noodzakelijk is om ons belang te behartigen. We maken deze afweging voor elk doeleinde, steeds volgens de normuitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Anderen die jouw persoonsgegevens ontvangen 

Regelmatig hebben we hulp nodig in een of andere vorm, bij onze bedrijfsvoering. Zo schakelen we de volgende verwerkers in: 

- Hosting van de website, app, leeromgeving of ander platform 

- E-mail en nieuwsbrief hosting 

- Betaaldiensten en incassobureaus 

- Cloud based software, zoals CRM en opslag van documenten 

Derden die we inschakelen, zoals: 

- Boekhouder 

- Reclamebureau/marketingondersteuning 

- Marketing platforms van Google, Facebook, Instagram en Linkedin 

De verwerkers en derden moeten jouw privacy voldoende waarborgen. 

Daarom kiezen wij zoveel mogelijk voor verwerkers en derden die gevestigd zijn in de EU/EER of ander adequaat land. Dat lukt helaas niet altijd. De verwerkersovereenkomst die we sluiten, vullen we in dat geval aan met andere passende waarborgen, zoals de modelclausules van de Europese Commssie of komenwe zogenaamde Binding Corporate Rules overeen. Waar nodig treffen we nog extra maatregelen, zoas encryptie en/of pseudonimisering van persoonsgegevens. 

Gebruik van cookies

Jouw rechten 

Dat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken conform deze privacyverklaring, betekent natuurlijk nog niet dat jij helemaal niets meer te zeggen hebt over jouw persoonsgegevens. We leggen je daarom hieronder nog graag kort uit welke rechten je hebt en hoe je die kunt inzetten. 

Toestemming intrekken 

Hebben wij je persoonsgegevens op basis van toestemming verwerkt, dan mag je deze te allen tijde intrekken door ons te e-mailen op info@think-online.nl. 

Inzage, rectificatie en wissing of beperking 

Wil je weten welke persoonsgegevens we van je verwerken? Dan mag je ons altijd vragen dat in te zien en je persoonsgegevens te corrigeren. Ben je van mening dat wij die persoonsgegevens helemaal niet meer nodig hebben, dan mag je ook een verzoek doen om het te wissen of de verwerking te beperken. Deze verzoeken dien je eenvoudig in door een e-mail te sturen naar info@think-online.nl. 

Bezwaar 

Heb je bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens? Stuur ons dan een e-mail naar info@think-online.nl met jouw bezwaren en argumenten om dit te onderbouwen. Wij nemen jouw bezwaar vervolgens in behandeling. Daar ontvang je uiteraard een bevestiging van op het e-mailadres waarmee je het bezwaar hebt ingediend. Heb je ons, om welke reden dan ook, het bezwaar per post gestuurd, dan moeten daarin voldoende gegevens hebben gestaan waardoor we contact met je op kunnen nemen. 

Gegevensoverdraagbaarheid 

Wil je niet meer onze diensten afnemen en wil je alle gegevens meenemen naar een andere dienstverlener? Dan zijn wij verplicht om jou de gegeven op zodanige elektronische wijze aan te leveren, dat je de gegevens gemakkelijk over kunt dragen aan de nieuwe dienstverlener. Je kunt ons hierom vragen door een e-mail te sturen naar info@think-online.nl. 

Klachten 

Heb je klachten? Dat vinden we heel jammer en vervelend. Dat is absoluut niet onze bedoeling. Het liefst hebben we natuurlijk dat je de klacht eerst aan ons voorlegt door ons te e-mailen. Je kunt daarvoor info@think-online.nl gebruiken om je klacht naartoe te sturen. We proberen je klacht vervolgens zo goed mogelijk en binnen een redelijke termijn op te lossen. 

Is dit niet naar je tevredenheid of wil je jouw klacht niet aan ons voorleggen? Dan heb je altijd nog het recht om je klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Over ons 

Het ging tot nu toe vooral over jou en jouw persoonsgegevens. Maar je wil natuurlijk ook wel weten wie wij dan eigenlijk zijn en aan wie je jouw persoonsgegevens verstrekt. Dit zijn wij:

THINK, THINK Online, THINK Recruitment, THINK Content zijn handelsnamen van Think Online BV 

Reduitlaan 33, 4814 DC  Breda 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62139371. 

Je kunt het beste contact met ons opnemen per e-mail of telefoon: 

076 8883080 
info@think-online.nl 

Laatste wijziging 11 maart 2024

Nu tijd voor iets leuks!

Zo, na deze droge stof over privacy die wettelijk verplicht is om te vermelden is het nu tijd voor iets leuks! We nodigen je graag uit om een online marketing blog te lezen!

THINK . PRIVACY STATEMENT IN ENGLISH

In this privacy statement we would like to provide you with more information about how we handle your personal data. Of course we handle it with care, we do not process more data than we need and we process your personal data completely in accordance with the rules of the AVG.

We process this personal data from you.

In particular, we process personal data that you have provided to us yourself. So you know exactly which personal data that is.

For the execution of our agreement and in order to be able to deliver our products and/or services to you, it is necessary that we receive a number of personal data from you. Unfortunately, we cannot deliver without this information. It is therefore necessary that you provide us with this information in a timely manner and that you have carefully checked whether it is correct. It is therefore also necessary for us to process your personal data.

It concerns the following data

- First and last name

- Address

- E-mail address

- Phone number

- Username and password

Sometimes we also obtain personal data about you from third parties, we collect it from public sources or we generate the personal data ourselves. This may be the following personal data:

- IP address

- Data from public sources, such as social media

We obtain this personal data from the following sources:

Sometimes third parties provide us with your personal data, for example because we are engaged as a processor or perform an assignment for this third party or because of another legitimate purpose. If this is the case in a specific situation, we or this third party will inform you if this is reasonably possible. At the moment these third parties are in any case:

- Clients

We may also use your personal data to create a profile of you. This allows us to better assess who you are, what you need and how we can best help you.

We do this with your personal data

We may only process your personal data if this is necessary to achieve a legitimate purpose and we have a good basis for doing so.

We process your personal data for one or more of the following purposes:

With your permission to send you our newsletter. If you have withdrawn your consent, you will no longer receive newsletters. We will remove your data from our newsletter file within 30 days. We may also send you service emails to comply with our agreement or because it is in our legitimate interest. We will keep your data for this purpose for as long as necessary and then delete it within 90 days.

If you contact us, it would be nice if we can respond and therefore have some personal data. We have processed this data in our legitimate interest and we delete it within two years after our last contact moment.

If you have requested a quote from us, we will process the data and information you have provided in order to be able to send you that quote. If you do not enter into an agreement with us and we are no longer in contact, we will delete your data within two years.

In order to be able to comply with the agreement to provide you with services or products, we need certain information. We process this in any case for the duration of the agreement and up to a maximum of five years afterwards.

After you have purchased a product or service from us, we will send an invoice. This also includes personal data. We are legally obliged to keep these for at least seven financial years.

You have an account with us that you can partially manage yourself. This is usually to be able to fulfill an agreement or you have given your consent or it is in our legitimate interest to process your personal data for this purpose. You can manage some data in your account yourself. If you delete this, we will no longer process this data for your account. Furthermore, we process your personal data in your account up to a maximum of five years after the end of the agreement for which the account was required or up to five years after the deletion of the account, whichever is later.

In our legitimate interest, we will sometimes send you offers or receive other direct marketing from us. You can object to this at any time. For this purpose, we do not process your personal data for longer than five years.

We would like to show what we have meant to our customers and what work we do and deliver and to which (type of) people, companies and organizations we do that. That is why we like to show this in our portfolio on our website, on social media and other promotional or advertising expressions. This is in our legitimate interest.

It is necessary that we secure our website, and for example prevent hacks and attacks and that we do not give unauthorized access to accounts or protected parts of our website. Sometimes it is necessary for us to also process personal data, such as IP addresses. This is in our legitimate interest and we keep the personal data for a maximum of one year.

Permission

For some of these purposes, we first ask for your explicit consent. You therefore have the right to withdraw your consent at any time. You can do this by sending us an e-mail to info@think-online.nl. The processing of your personal data remains valid until you have sent us this e-mail.

Legitimate interest

We often have a legitimate interest in processing your personal data. This means that we have looked at your privacy interest, but we have also considered our own, usually commercial interests. We therefore only process your personal data if this is necessary to represent our interests. We make this assessment for each purpose, always according to the standard explanation of the Dutch Data Protection Authority.

Others who receive your personal data

We regularly need help in one form or another with our business operations. For example, we engage the following processors:

- Hosting of the website, app, learning environment or other platform

- Email and newsletter hosting

- Payment services and collection agencies

- Cloud based software, such as CRM and document storage

Third parties we engage, such as:

- Accountant

- Advertising agency/marketing support

- Marketing platforms from Google, Facebook, Instagram and Linkedin

The processors and third parties must sufficiently guarantee your privacy.

That is why we opt as much as possible for processors and third parties that are located in the EU/EEA or other appropriate country. Unfortunately that doesn't always work. In that case, we supplement the processing agreement that we conclude with other appropriate guarantees, such as the model clauses of the European Commission or we agree on so-called Binding Corporate Rules. Where necessary, we take additional measures, such as encryption and/or pseudonymization of personal data.

Your rights

Of course, the fact that we are allowed to process your personal data in accordance with this privacy statement does not mean that you no longer have anything to say about your personal data. We would therefore like to briefly explain below which rights you have and how you can use them.

Revoke consent

If we have processed your personal data on the basis of permission, you may withdraw it at any time by emailing us at info@think-online.nl.

Access, rectification and erasure or restriction

Do you want to know which personal data we process about you? Then you can always ask us to view this and to correct your personal data. If you are of the opinion that we no longer need that personal data at all, you may also submit a request to delete it or to limit the processing. You can easily submit these requests by sending an email to info@think-online.nl.

Objection

Do you object to the processing of your personal data? Send us an e-mail to info@think-online.nl with your objections and arguments to substantiate this. We will then process your objection. You will of course receive a confirmation of this at the e-mail address with which you submitted the objection. If, for whatever reason, you have sent us the objection by post, it must contain sufficient information so that we can contact you.

Data portability

Do you no longer want to purchase our services and do you want to take all data with you to another service provider? Then we are obliged to provide you with the data electronically in such a way that you can easily transfer the data to the new service provider. You can ask us about this by sending an e-mail to info@think-online.nl.

Complaints

Do you have any complaints? We find that very unfortunate and annoying. That is absolutely not our intention. We would of course prefer that you first submit the complaint to us by e-mailing us. You can use info@think-online.nl to send your complaint. We will then try to resolve your complaint as well as possible and within a reasonable period of time.

Is this not to your satisfaction or do you not want to submit your complaint to us? Then you always have the right to submit your complaint to the Dutch Data Protection Authority.

About us

Until now, it was mainly about you and your personal data. But of course you also want to know who we actually are and to whom you provide your personal data. This is us:

THINK, THINK Recruitment, THINK Content an THINK Online are trade names of Think Online BV

Reduitlaan 33, 4814 DC Breda

Registered with the Chamber of Commerce under number 62139371.

The best way to contact us is by email or phone:

076 8883080

info@think-online.nl